Arbeid

Er is nog veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van werk en inkomen. Het kabinet neemt diverse maatregelen die zorgen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Ongelijkheid doorbreken en achterstanden aanpakken

De financiële onafhankelijkheid stijgt bij vrouwen en mannen. Dit is goed nieuws, maar nog steeds is bijna de helft van de vrouwen niet financieel onafhankelijk. De meeste mannen werken voltijds en de meeste vrouwen werken in deeltijd. Dat zorgt ervoor dat vrouwen geen gelijke kansen en mogelijkheden hebben. Als we dit uitsplitsen naar andere achtergrondkenmerken, zoals opleiding, zijn de verschillen nog groter. 

Om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te doorbreken, is het belangrijk dat mannen en vrouwen werk en (onbetaalde) zorgtaken beter kunnen verdelen. Het kabinet wil daarnaast betaald werk aantrekkelijker maken voor mensen die nu nog geen betaald werk verrichten. Verder er is meer aandacht voor het doorstromen van vrouwen naar topposities. 

Ook mensen binnen de lhbtiq+ gemeenschap hebben een achtergestelde positie op de arbeidsmarkt. Het kabinet ziet dit en neemt verschillende maatregelen om die achterstanden aan te pakken. 

Infographic arbeid

Maatregelen tegen ongelijkheid mannen en vrouwen

Het kabinet zet onder andere in op:

 • Gendergelijkheid op de arbeidsmarkt
  In augustus 2022 is betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Hierbij krijgen ouders 70% van hun dagloon doorbetaald. 
 • Bestrijden loonkloof
  Om de loonkloof te bestrijden werkt het kabinet aan een spoedige implementatie van de EU-Richtlijn loontransparantie. 
 • Aanpakken zwangerschapsdiscriminatie 
  WOMEN Inc. heeft in opdracht van de ministeries van OCW en SZW een grote bewustwordingscampagne uitgevoerd over zwangerschapsdiscriminatie.   
 • Financiële onafhankelijkheid van praktisch opgeleide vrouwen 
  In 2023 is de alliantie ‘Financieel Sterk door Werk’ van start gegaan. Hier maken WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann en stichting Het Potentieel Pakken deel van uit. De alliantie zet zich in voor betere werkomstandigheden en verdiencapaciteiten voor praktisch opgeleide vrouwen.
 • Representatie en participatie van vrouwen in de politiek 
  Om de representatie en participatie van vrouwen in de politiek te stimuleren en te bestendigen is de alliantie ‘Politica’ in 2023 van start gegaan. Dit is een alliantie van WO=MEN, Stem op een Vrouw en de Nederlandse Vrouwenraad in samenwerking met Emancipator. 
 • Dialoog ‘SamenSpraak’ 
  Om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van mensen rondom gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, is de dialoog getiteld ‘SamenSpraak’ gestart. Hier wordt met verschillende groepen in de samenleving in gesprek gegaan over o.a. de verdeling van arbeid en zorg.

Maatregelen tegen achterstand lhbtiq+ personen

Het kabinet zet onder andere in op:

 • Verlofregeling transitie transgender personen
  Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid van een verlofregeling voor transgender personen die in transitie gaan. 
 • Onderzoek naar arbeidsmarktpositie bi+ personen
  In 2023 heeft het kabinet samen met belangenorganisatie Bi+ Nederland onderzocht wat er nodig is om de arbeidsmarktpositie van bi+ personen te verbeteren. In 2024 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.