Zorg

In de gezondheidszorg is er nog te weinig kennis over en besef van de invloed op de gezondheid van (een combinatie van) gender, seksuele gerichtheid, genderidentiteit en -expressie, geslachtskenmerken en leeftijd. Zo is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk hoe een eventuele combinatie van deze factoren tot gezondheidsklachten kan leiden. Dit zorgt voor een ongelijke behandeling en ongelijke kansen op gezondheid. Daarom zet het kabinet zich in voor meer kennis en bewustwording hierbij en ondersteuning op dit vlak van burgers, de zorgsector en de overheid.

infographic zorg

Transgenderzorg nu en in de toekomst

Het kabinet werkt aan het verkorten van de lange wachtlijsten voor transgenderzorg. Dit wil zij onder meer doen door de capaciteit uit te breiden. De transgenderzorg moet toegankelijk zijn en kunnen meegaan in toekomstige veranderingen.

 In de zorg voor intersekse kinderen is het belangrijk dat de zorgvuldigheid goed wordt bewaakt. Dat geldt ook voor de afwegingen die aan de orde komen in het gesprek tussen artsen, ouders en kind.