Home

Emancipatie: een opdracht voor ons allen

In Nederland is iedereen gelijk. Wettelijk is dat goed geregeld. Maar helaas is de praktijk vaak anders. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen op de arbeidsmarkt of is in staat om deze kansen te pakken. En lang niet iedereen is vrij en veilig, en krijgt de ruimte genoeg om zichzelf te kunnen zijn. Dit moet anders. In de Emancipatienota 2022-2025 beschrijft het kabinet wat er nodig is voor de emancipatie en welke concrete maatregelen er worden genomen.

Visie op emancipatie

Nederland moet een land worden waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een land waarin mensen kunnen worden wat ze willen worden. En een land waarin iedereen de mogelijkheden heeft om zichzelf te ontwikkelen en mee te doen. Lees meer.

In Nederland is iedereen gelijk.
Wettelijk is dat goed geregeld.
Maar helaas is de praktijk vaak anders:
Mensen worden uitgesloten. 
Hebben minder kansen dan anderen.
Worden gepest of ervaren zelfs geweld.
Alleen maar omdat ze afwijken van een norm.
De ene keer gaat die over afkomst, kleur, geloof, uiterlijk, leeftijd of een beperking.
De andere keer over seksuele oriëntatie, gender of hoe je daaraan uiting geeft.
En vaak spelen verschillende zaken door elkaar.

Dit moet anders.
Een cultuuromslag is nodig, en dat is een opdracht voor ons allemaal.
Het begint al bij hoe we met elkaar omgaan.

Ook het kabinet wil discriminatie en kansenongelijkheid tegengaan.
In Nederland en daarbuiten.
Daarover kun je lezen in de Emancipatienota.
We nemen bijvoorbeeld maatregelen waardoor mannen en vrouwen zorgtaken en werk gelijker kunnen verdelen. Waardoor vrouwen hun werkuren makkelijker kunnen uitbreiden.
We zetten ons in voor vrijheid en veiligheid in het onderwijs, zodat iedere leerlingen tot hun recht kunnen komen. 
En ook in de sport mag er geen plek zijn voor discriminatie, ongelijkheid of onveiligheid.
Er is veel werk aan de winkel.
Op school, op het werk, thuis. Eigenlijk overal.
Het is aan ons om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland zichzelf kan zijn.
Dat iedereen dezelfde mogelijkheden heeft om de gewenste bestemming in het leven te bereiken.
Dat maakt de hele samenleving rijker.