Veiligheid

Iedereen moet zich veilig voelen op straat, op school, op het werk en op de sportclub.

Het kabinet werkt daarom aan:

  • Aanpak van geweld vanwege geslacht;
  • Vergroten veiligheid van lhbtiq+ personen in het algemeen;
  • Verbeteren van de acceptatie en het vergroten van de veiligheid van lhbtiq+ personen in religieuze gemeenschappen.

Samenwerking met gemeenten onderdeel van aanpak

Dit najaar werkt het kabinet aan een brede aanpak van gendergerelateerd geweld, veiligheid van lhbtiq+ personen en acceptatie. Daarin is de samenwerking met gemeenten erg belangrijk. Gemeenten zetten zich dagelijks in voor een veilige leefomgeving. Zij hebben daardoor meestal een goed zicht op wat nodig is in de openbare ruimte om ervoor te zorgen dat lhbtiq+ personen en vrouwen zich daar veilig voelen.

Vergroten veiligheid in religieuze kringen

Het vergroten van de veiligheid van lhbtiq+ personen en vrouwen in sommige religieuze gemeenschappen is een belangrijk aandachtspunt voor het kabinet. Schadelijke praktijken (denk aan eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating, vrouwelijke genitale verminking) komen namelijk voornamelijk voor in gesloten groepen met traditionele ideeën over onderwerpen als rol, positie, opvoeding en seksualiteit.

Niet alle lhbtiq+ personen kunnen in religieuze kring zichtbaar zijn wie zij willen zijn. Dat laat het onderzoek ‘Voor de verandering’ zien. Soms wordt er zelfs gepoogd om door behandelingen de seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie te veranderen of te onderdrukken. 

infographic veiligheid

Grensoverschrijdend gedrag in de media

Ook in de culturele en creatieve sector en de media komt grensoverschrijdend gedrag voor. Vrouwelijke journalisten ervaren vooral online meer bedreiging. Dit blijkt uit interviews die zijn afgenomen voor de rapporten van de Media Freedom Rapid Response en het College voor de Rechten van de Mens. 

Aanstelling regeringscommissaris

Het kabinet heeft een onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aangesteld. Mariëtte Hamer helpt het kabinet bij het versterken van de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Zij stimuleert het maatschappelijke gesprek en spreekt mensen aan op hun rol in het bestrijden van grensoverschrijdend en seksueel geweld. Voor iedereen is hierin namelijk een taak weggelegd.